Úvodní stránka > Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

Krajské vojenské velitelství České Budějovice poskytuje informace fyzickým i právnickým osobám podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob a místo pro získání informací:

 • 1. Písemná žádost může být zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou na uvedené kontaktní spojení.
 • 2. Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství České Budějovice.
  Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství České Budějovice o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je sekce rozvoje a plánování schopností MO, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství České Budějovice do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství České Budějovice může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství České Budějovice pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Postup Krajského vojenského velitelství České Budějovice při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

 • 1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných informací nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.
 • 2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství České Budějovice jedná a rozhoduje:

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
 • Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

Kontaktní údaje:

Krajské vojenské velitelsví

Žižkova 37

370 04 České Budějovice

Kontaktní telefonní seznam krajského vojenského velitelství.

Telefon na sekretariát ředitele: 973 321 223, fax: 973 321 230

e-mail: kvvcb@army.cz

Úhrady za poskytování informací:

Sazebník 2018

Nahoru